ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje

(Dz. U. z dnia 7 września 2004 r.)


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Na pojemnikach zawierających substancje kontrolowane umieszcza się oznakowanie zawierające napis "niebezpieczne dla warstwy ozonowej" oraz nazwę chemiczną substancji kontrolowanej lub symbol oznaczający tę substancję zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi substancji kontrolowanych2), informację o przeznaczeniu substancji, a także nazwę handlową w przypadku substancji niepochodzących z odzysku.
2. Na produktach, urządzeniach i instalacjach zawierających substancje kontrolowane umieszcza się oznakowanie zawierające napis "niebezpieczne dla warstwy ozonowej" oraz nazwę chemiczną substancji kontrolowanej lub symbol oznaczający tę substancję zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także skład w procentach wagowych w przypadku mieszaniny zawierającej substancję kontrolowaną.
3. Na tworzywach sztucznych spienionych i produktach je zawierających umieszcza się jedynie symbol wskazany w przepisach prawa Unii Europejskiej, oznaczający substancję kontrolowaną.

§ 2. Jeżeli substancja zawarta w pojemniku lub wchodząca w skład produktu, urządzenia lub instalacji jest mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o składzie mieszaniny w procentach wagowych.

§ 3. Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku pochodzi z odzysku i została poddana regeneracji, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o zawartości substancji kontrolowanej w regeneracie oraz nazwie i adresie firmy, która dokonała regeneracji.

§ 4. Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku przeznaczona jest do celów laboratoryjnych i analitycznych, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o stopniu czystości tej substancji oraz o przeznaczeniu substancji kontrolowanej wyłącznie do celów laboratoryjnych i analitycznych z zastrzeżeniem, że substancja kontrolowana zanieczyszczona wskutek użytkowania lub niezużyta podlega regeneracji, a w przypadku braku takiej możliwości - unieszkodliwieniu.

§ 5. Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku przeznaczona jest do unieszkodliwienia, na pojemniku umieszcza się oznakowanie zawierające co najmniej napisy: "niebezpieczne dla warstwy ozonowej" oraz "przeznaczone do unieszkodliwiania".

§ 6. Oznakowanie umieszcza się na pojemniku, produkcie, urządzeniu lub instalacji w sposób czytelny i trwały.

§ 7. 1. Wzór oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2)  Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE
 
 
NIEBEZPIECZNE
DLA WARSTWY OZONOWEJ
 
.......................................................
chemiczna nazwa substancji kontrolowanej lub jej symbol
 
.......................................................
nazwa handlowa substancji kontrolowanej
 
.......................................................
skład w % wagowych w przypadku mieszaniny
    1) Substancja niepochodząca z odzysku*)
    2) Substancja pochodząca z odzysku niezregenerowana*)
    3) Substancja po regeneracji*)
 
.......................................................
przeznaczenie substancji kontrolowanej
 
.......................................................
.......................................................
nazwa i adres firmy, która dokonała regeneracji substancji kontrolowanej
Objaśnienie
*)  Należy zaznaczyć właściwe.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR OZNAKOWANIA PRODUKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE
 
 
NIEBEZPIECZNE
DLA WARSTWY OZONOWEJ
 
.......................................................
chemiczna nazwa substancji kontrolowanej lub jej symbol
 
.......................................................
skład w % wagowych w przypadku mieszaniny