ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi

(Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)


Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wyposażenia technicznego stosowanego:
  1)  przy obrocie substancjami kontrolowanymi;
  2)  do obsługi technicznej oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane;
  3)  do odzysku substancji kontrolowanych oraz demontażu urządzeń i instalacji;
  4)  do recyklingu substancji kontrolowanych;
  5)  do regeneracji substancji kontrolowanych i ich przekazywania do ponownego użytkowania.

§ 2. Wyposażenie techniczne stosowane przy obrocie substancjami kontrolowanymi, demontażu i obsłudze technicznej oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających te substancje, a także przy odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania powinno zapewniać pracę w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych substancji do środowiska.

§ 3. Wyposażenie techniczne stosowane przy obrocie substancjami kontrolowanymi, będącymi w warunkach normalnych gazami, gdy dokonywane jest przetaczanie substancji kontrolowanej pomiędzy zbiornikami, obejmuje w szczególności:
  1)  urządzenie do odzysku substancji kontrolowanej;
  2)  zestaw węży przyłączeniowych zakończonych zaworami uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych do środowiska po wykonaniu czynności odzysku;
  3)  zbiornik ciśnieniowy dla substancji odzyskiwanej;
  4)  wagę o zakresie dostosowanym do wielkości napełnianych zbiorników lub inne urządzenie zapewniające ich prawidłowe napełnienie.

§ 4. 1. Wyposażenie techniczne stosowane do obsługi technicznej oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane obejmuje w szczególności:
  1)  urządzenie do odzysku substancji kontrolowanej;
  2)  zestaw węży przyłączeniowych zakończonych zaworami uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych do środowiska po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia;
  3)  zestaw do napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym, w tym pompę próżniową przenośną umożliwiającą osiągnięcie ciśnienia równego lub niższego niż 270 Pa, zestaw manometrów, wagę lub cylinder pomiarowy;
  4)  zbiorniki ciśnieniowe dla każdego rodzaju substancji nowej i odzyskiwanej;
  5)  wagę o zakresie dostosowanym do wielkości napełnianych zbiorników lub inne urządzenie zapewniające ich prawidłowe napełnienie;
  6)  elektryczny lub gazowy przyrząd do lutowania twardego.
2. Wyposażenie techniczne stosowane do obsługi technicznej oraz naprawy urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego obejmuje dodatkowo:
  1)  przyrząd do wykrywania nieszczelności, o zdolności wykrywania do 15 g/rok;
  2)  zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butlę ze sprężonym gazem obojętnym i reduktorem ciśnieniowym, manometry;
  3)  przyrząd do pomiaru temperatury od -50 °C do +150 °C, o dokładności ±0,5 °C;
  4)  przyrząd do pomiarów elektrycznych, w tym natężenia prądu, napięcia, oporności, zapewniający prawidłową kontrolę elementów elektrycznych urządzenia lub instalacji;
  5)  przyrządy do pomiaru ciśnienia w zakresie od 60 Pa do 3,0 MPa;
  6)  wagę o zakresie dostosowanym do wielkości obsługiwanego urządzenia lub instalacji;
  7)  gazowy przyrząd do lutowania twardego.

§ 5. Wyposażenie techniczne stosowane do odzysku substancji kontrolowanych oraz demontażu urządzeń i instalacji zawierających te substancje obejmuje w szczególności:
  1)  urządzenie do odzysku substancji kontrolowanej;
  2)  zestaw węży przyłączeniowych zakończonych zaworami uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych do środowiska po wykonaniu czynności odzysku;
  3)  zbiornik ciśnieniowy odrębny dla każdego rodzaju odzyskiwanej substancji;
  4)  wagę o zakresie dostosowanym do wielkości napełnianych zbiorników lub inne urządzenie zapewniające ich prawidłowe napełnienie.

§ 6. Wyposażenie techniczne stosowane do recyklingu substancji kontrolowanych obejmuje urządzenie do oczyszczania substancji kontrolowanych, w szczególności metodą filtracji lub osuszania.

§ 7. Wyposażenie techniczne stosowane do regeneracji substancji kontrolowanych i przekazywania ich do ponownego stosowania obejmuje w szczególności:
  1)  urządzenie do oczyszczania substancji kontrolowanych, z wykorzystaniem procesów filtracji, osuszania, destylacji i procesów chemicznych lub innych umożliwiających przywrócenie substancjom pierwotnych parametrów technicznych;
  2)  sprzęt laboratoryjny do kontroli jakości substancji kontrolowanych;
  3)  przyrząd do wykrywania nieszczelności, o zdolności wykrywania do 15 g/rok.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).